Dabas takas

SIA „BM-projekts” īstenotie dabas taku projekti:

1. KF projekts "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" II.kārta

 • Dabas tūrisma infrastruktūras izbūve Dienvidkurzemē

Dabas liegums "Liepājas ezers"; Dabas liegums "Liepājas ezers" (Liepājas pilsēta); Dabas liegums "Liepājas ezers" (Nīcas novads); Dabas parks "Pape"; Rucavas pagasts, Rucavas novads; Dabas parks "Pape" (Nīcas novads); Dabas parks "Embūte"

 • Autoceļu izbūve Ķemeru nacionālajā parkā

Ķemeru nacionālais parks

 • Dabas tūrisma infrastruktūras izbūve Latgalē

Teiču dabas rezervāts; Dabas parks "Sauka"; Dabas parks "Kuja"; Dabas parks "Daugavas loki"; Dabas parks "Dievietes paliene"; Dabas parks "Dievietes paliene" Ilukstes nov.; Teritorijas vienkāršotā renovācija dabas parkā "Dvietes paliene"

 • Dabas tūrisma infrastruktūras izbūve Dienvidvidzemē

Dabas liegums "Mežmuižas avoti"; Dabas parks "Ogres zilie kalni"; Dabas parks "Ogres Zilie kalni" (Ikšķiles novads); Dabas parks "Ogres Zilie kalni" (Ogres novads); Dabas parks "Ogres ieleja"; Dabas parks "Ogres ieleja" (Ērgļu novads); Dabas parks "Ogres ieleja" (Lielvārdes novads); Dabas parks "Ogres ieleja" (Ogres novads); Gaujas nacionālais parks; Gaujas nacionālais parks (Kocēnu novads, Amatas novads) (LP); Gaujas nacionālais parks (Līgatnes novads, Pārgaujas novads) (LP); Gaujas nacionālais parks (UTA)

 • Skatu torņu izbūve Ziemeļvidzemē

Ainavu aizsargājamais apvidus "Ziemeļgauja"; (Smēdīte) Apes novads; Jaunrandati, Lejasrandati; Valkas novads; Dabas liegums "Korneti - Peļļi"

 • Dabas tūrisma infrastruktūras izbūve dabas liegumā "Aklais purvs"

Dabas liegums "Aklais purvs"

 • Ķemeru tīreļa piebraucamais ceļš

Ķemeru tīreļa piebraucamais ceļš

2. KF projekts "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās" IV.kārta

 • Dabas tūrisma infrastruktūras izbūve Slīteres nacionālajā parkā

Slīteres nacionālais parks (jauna stāvlaukuma izbūve); Jaunu taku izveide un labiekārtojuma objektu izvietošana

 • Dabas tūrisma infrastruktūras izbūve Ziemeļkurzemē

Dabas liegums "Užava"; Dabas parks "Abavas senleja"

 • Dabas tūrisma infrastruktūras izbūve Pierīgā

Ķemeru nacionālais parks; Dabas parks "Ragakāpa"

 • Dabas tūrisma infrastruktūras izbūve Vidzemē

Ūdens tūristu apmetnes "Amata", "Brasla", "Briedīši", "Cēsis", "Driškina ezers", "Grīviņi", "Jāņrāmis", "Kaķīškalns", "Kvēpene", "Lenčupe", "Lielais akmens", "Priedulājs", "Rauna", "Sapa", "Sigulda", "Skaļupe", "Vējupīte"; Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja"; Apes nov.; Beverinas nov.; Burtnieku nov.; Strenču nov.; Valkas nov.; Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts; Burtnieku nov.; Kocēnu nov.; Limbažu nov.; Naukšenu nov.; Salacgrīvas nov.

 • Dabas tūrisma infrastruktūras izbūve Dienvidkurzemē

Dabas liegums "Liepājas ezers"

 • Dabas tūrisma infrastruktūras izbūve Vidzemē

Gaujas Nacionālais parks; Siguldas serpentīns; Laivu novilkšanas vieta; Zvārtes iezis; Dabas parks "Salacas ieleja"; Teiču dabas rezervāts

3. Būvprojekts "Embūtes dabas parka tehniskā projekta izstrāde"

 • Embūtes dabas parks, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads 

Projekts īstenots: 2017.gadā

Projekta autori : Būvprojekta vadītājs un BK sadaļas vadītājs – Deniss Mišeņins, Arhitektūras daļas vadītājs – Gints Zvejnieks, Ainavu arhitekte – Līva Jumeja

Apraksts: Objekts ir valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Embūtes pilskalna (valsts aizsardzības Nr.1322) teritorijā un aizsardzības zonā un valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Embūtes Upurkalns – kulta vieta (valsts aizsardzības Nr.1323) aizsardzības zonā. Labiekārtojuma ietvaros tika izbūvētas  kokmateriāla konstrukcijas kāpnes, laipas, atpūtas vietas ar skatu platformām, soliem, atkritumu urnām un informācijas stendiem, skatu torņa izbūve.